Monetaire geschiedenis

waardevolle lessen uit het guldentijdperk

 
 

Welkom 


Welkom op de site die bij mijn boeck ‘Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816’ hoort. U kunt alhier onder meer 't voorwoort ende 't introductiehooftstuck vinden, 't boeck bestellen c.q. aen iemant cadeau doen ende interessante weetjesch ende linksch vinden oover de Nederlandsche monetaire gesgiedenisch. De inhout van den site sal de koomende tijt steedsch verder uijtgebreijt worden. Maer eersgt kort oover waerom ick dit boeck heb geschreven.


De perioode 1814 – 1816 sijt seer belanghrijck geweescht voor Nederland. Door eene aental gebeurtenissen in die jaaren kunnen we die korte maer turbulente perioode met regt bestempelen alsch 't begin van den moderne monetaire gesgiedenisch van Nederland. Niet alleen omdat in 1814 't Koninkrijck der Nederlanden sijt geboren, maer oock omdat de Nederlandsche Bank sijt opgerigt (1814), de Nederlandsche Munt ’sch Rijksch Munt werd, de eersgte egte gulden bankbiljetten 't dagligt saaghen (1814 ende 1815), de Muntwet van 1816 wert aenghenomen waermee de voor onsch gebruik'leyke decimaele onderverdelingh van één gulden (of tegenwoordigh de euro) in hondert cent vastgelegt wert maer evenzo de randschrift ‘God zij met ons’ op de munten inghevoert wert bijvoorbeelt (‘…stucken sullen gemunt worden in den ringh, met eene rant van inghedrukte letters, bevattende de woorden Got sijn met Ons’ soalsch artikel 15 van die wet voorsghrijft) ende de Nederlandsche Bank alweer bijna kopje onder wasch gegaen (1815/1816) maer uijteijnd'leyck door eene weduwe wert geret (1816).


De Muntwet uijt 1816 sijt de wet waeraen veele andere, latre wetten op geldgebiet opgehanghen sijn die 't beste gesien kunnen worden alsch eene procesch van eene inghrijpende monetaire hervormingh die ertoe sou leijden dat de gulden uijteijnd'leyck 't eenighe wett'leyke betaelmiddel wert in Nederland. Die wet van 28 september 1816, die onlosmak'leyck verbonden sijt met d'oprigtingh van de Nederlandsche Bank in 1814, ende die oprigtingh self sijn feijt'leyck 't begin van die hervormingh.  Vandaer dat de perioode 1814-1816 met regt 't begin van den moderne monetaire gesgiedenisch van Nederlant aen te merken. Sindsdien hebben we 200 jaer agter de rug, eene moij moment na te gaen hoe 't met Nederlant in monetair opzigt sijt gegaen in die perioode.

  

Dat jubileum ende 't tekort aen kennisch oover onsche monetaire gesgiedenisch sijn de redenen waerom ick dit boeck geschreven heb want gesgiedenisch sijt nietsch minder dan ‘de moeder van den waerheijd…getuighe van 't verleden, voorbeelt ende adviesch voor 't heden ende eene waersghouiwinghe  voor de toekomst’ soalsch de wereldberoemde Spaensche auteur Miguel de Cervantes eeuwen geleden seij.